Каталог станова,
улица
Грочанска 25


Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27


Каталог станова и пословног простора,
Метохијска 30


Каталог станова,
Младеновац насеље Тозино воће, улица Црквена бр.47Преузмите документ:
ПДВ потврда

Преузмите документ:
Образац за идентификацијуПреузмите документ:
Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27Претрага у бази:

Локација
Квадратура (a)
од до
претражи

Филм
филм


Мапа сајта

мапа сајта

Претрага сајтa

претрага

 

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

 


УПРАВЉАЊЕ ЗАДРУГОМ

Задругом управљају задругари.

Право управљања Задругом, једнако је за све задругаре (један задругар – један глас).

Задругари одлучују путем представника у Скупштини Задруге.ОРГАНИ ЗАДРУГЕ


Највиши орган управљања Задруге је Скупштина Задруге.

Извршни орган Скупштине Задруге је Управни одбор.

Контролни орган је Надзорни одбор.

Пословни орган Задруге је директор Задруге.Зоран Куљић, дипл.инж.ел.
Председник Скупштине
Скупштина Задруге
Скупштину Задруге чине 15 представника Задругара ( у даљем тексту: члан Скупштине)

Право да бирају и да буду бирании за чланове Скупштине Задруге, имају задругари, под условима и по поступку утврдјеним овим Правилима.

Чланови у Скупштини Задруге бирају се на период од 5 година, уз могућност поновног избора.

Председник Скупштине је Зоран Куљић, дипл.инж.ел.


др Милић Стојић, дипл.инж.ел.
Председник Управног одбора
Управни одбор


Управни одбор има 7 чланова које бира Скупштина Задруге на период од 5 година.Председник Управног одбора је др Милић Стојић, дипл.ел.инж.Чланови Управног одбора су:

Славко Марјанов, правник
Милета Радојевић, дипл. правник
Невенка Дрча, дипл.инж.грађ.
Крста Црнчевић, дипл.инж. ФОН-а
Паун Ивановић, инж. геод.
Александар Бјелић, проф. ФВ


Надзорни одбор


Надзорни одбор бира Скупштина Задруге на период од 5 година и састоји се од 3 члана.

Председник Надзорног одбора је Жељко Поповић, дипл.ел.инж.Чланови Надзорног одбора су

Василије Бацковић, економиста
Пржуљ Драго, инж.орг.рада


Обрад Галавић, дипл. инж. архитектуре
Директор задруге
Директор задруге

Директор Задруге je Обрад Галавић, дипл. инж. архитектуре.Директора Задруге, на предлог Конкурсне комисије, именује и разрешава Скупштина Задруге, на основу јавног конкурса на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

Директор Задруге организује процес рада радника Задруге и има сва овлашћења која према Закону има директор предузећа.

Директор Задруге је самосталан у вршењу послова из свог делокруга.

За свој рад директор је одговоран Скупштини Задруге.

 

 

[ врх стране ]


© 2010 Стамбена задруга „Простор“, адреса Светозара Марковића бр. 8б., 11000 Београд; тел:+ 381 11 32 41 269,
факс + 381 11 32 34 666; email: szprostor@gmail.com