Каталог станова,
улица
Грочанска 25


Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27


Каталог станова и пословног простора,
Метохијска 30


Каталог станова,
Младеновац насеље Тозино воће, улица Црквена бр.47Преузмите документ:
ПДВ потврда

Преузмите документ:
Образац за идентификацијуПреузмите документ:
Каталог станова и пословног простора,
улица
Смиљанићева 27Претрага у бази:

Локација
Квадратура (a)
од до
претражи

Филм
филм


Мапа сајта

мапа сајта

Претрага сајтa

претрага

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЗАДРУЗИ


Назив Задруге је: Стамбена задруга „Простор“.
Седиште Задруге је у Београду, ул. Светозара Марковића бр. 8б.
О промени фирме и седишта Задруге одлучује Управни одбор Задруге.


Делатност Задруге је организација изградње и одржавања и изградња и одржавање стамбених зграда, пословних просторија и гаража ангажовањем средстава и рада задругара и других физичких и правних лица.

Задруга своју делатност обавља за потребе задруара.

Задруга може своју делатност обављати за незадругаре, односно друга физичка и правна лица, уз услов да то не угрози интересе задругара и да не доведу тиме у питање циљеве због којих је Задруга основана.

Задругу заступа и представља директор Задруге у оквиру совјих овлашћења у складу са Законом, Задружним Правилима и другим општим актима Задруге.

Стручне и административне послове у Задрузи обављају радници Задруге.

Радници и запослени у Задрузи обављају послове у складу са актом о унутрашњој организацији рада и систематизацији послова и радних задатака Задруге, односно

послове у вези са учлањавањем у Задругу,
послове израде уговора,
финансијске, планско-аналитичке послове,
послове књигов одства, рачуноводства, евиденције и статистике,
новчане и кредитне послове,
послове у вези са прибављањем, изградњом и одржавањем стамбених зграда, станова, пословних просторија и гаража,
правне, кадровске, административне и опште послове,
послове одржавања и чувања просторија,
и друге административно-стручне послове из делокруга рада Задруге.

 


ЧЛАНСТВО У ЗАДРУЗИ, ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ЗАДРУГЕ


Статус члана Задруге (задругара) могу стећи физичка лица. Учлањење у Задругу је добровољно и лично.
У Задругу се до данас учланило 9576 лица.

Члан Задруге има право:

1) да путем Задруге задовољи своје и породичне стамбене потребе, односно потребе за пословним простором и гаражом на начин и под условима утврдјеним овим Правилима, општим актима Задруге и медјусобним уговором,

2) да непосредно одлучује у Задрузи о питањима ради којих у Задругу удружује средства и рад,

3) да даје предлоге за побољшање рада Задруге,

4) да буде обавештен о раду органа управљања Задруге, о резултатима пословања Задруге и о приливу и утрошку средстава која је удружио у Задругу,

5) да бира и буде биран у органе управљања Задруге,

6) да врши и друга права предвидјена овим Правилима, општим актима Задруге и Законом и општим правилима Савеза.

Дужности задругара су:

1) да јемчи за обавезе Задруге у складу са овим Правилима и општим актима Здруге,

2) да учествује у раду органа управљања Задруге и других органа и тела у које је изабран,

3) да се придржава одредаба ових Правила и општих аката Задруге,

4) да уредно и благовремено извршава своје обавезе према Задрузи, односно трећим лицима на начин и под
условима утврдјеним Законом, овим Правилима, другим општим актима Задруге и уговорима које је са Задругом закључио,

5) да уредно и благовремено извршава одлуке и закључке органа управљања и других органа и тела Задруге,

6) да развије демократичност, узајамност и солидарност са осталим задругарима и остале задружне принципе у складу са Законом и општим Правилима Савеза,

7) да ради на јачању, развоју и чувању имовине Задруге,

8) да чува пословну тајну Задруге,

9) да чува углед Задруге,

10) да врши и друге обавезе предвиђене Законом, овим Правилима и општим актима Задруге, остале задружне принципе у складу са Законом и општим правилима Савеза.

За повреду дужности задругар одговара дисциплински.
За повреду дужности, задругару се могу изрећи дисциплинске мере: опомена, јавна опомена и мера искључења из Задруге.
За штету коју причини Задрузи, задругар одговара по прописима о одговорности за штету.

Чланство у Задрузи престаје:

иступањем из Задруге
искључењем
смрћу задругара
протеком рокова утврђених Задружним правилима и
престанком Задруге

 

 

[ врх стране ]


© 2010 Стамбена задруга „Простор“, адреса Светозара Марковића бр. 8б., 11000 Београд; тел:+ 381 11 32 41 269,
факс + 381 11 32 34 666; email: szprostor@gmail.com